Pagina

De organisatie van de Wijkraad Binnenstad

De Wijkraad St. Christoffel Roermond vertegenwoordigt de bewoners van de Binnenstad Roermond. Ze omvat de hele Binnenstad incl. Singelring plus Venloseweg, Ernst Casimirstraat en Carmelitessenstraat.


Het bestuur van de Wijkraad Binnenstad Roermond wordt gevormd door het Algemeen Bestuur (AB). Hierin hebben zitting: alle coördinatoren van de deelraden, alsmede vertegenwoordigers van instellingen, verenigingen, .stichtingen en organisaties binnen het werkgebied, die de doelstelling van de Wijkraad onderschrijven en de leden van het Dagelijkse Bestuur (DB), zijnde voorzitter, vicevoorzitter / hoofdcoördinator, secretaris, penningmeester en bestuurslid PR en Communicatie, ook wel Uitvoerend Bestuur genoemd.

Het Algemeen Bestuur is ( juridisch ) verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken m.b.t. de Wijkraad. Voornoemd bestuur behartigt de belangen van de Stichting in de ruimste zin van het woord en is binnen de grenzen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bevoegd om acties te verrichten die zullen leiden naar bovengenoemde doelstelling.

Het Algemeen Bestuur wordt o.a. gevormd door het Dagelijks Bestuur; zijnde voorzitter, vicevoorzitter / hoofdcoördinator, secretaris, penningmeester en bestuurslid PR en Communicatie, ook wel Uitvoerend Bestuur genoemd. Dit D.B. is verantwoording verschuldigd aan het A.B. Daarnaast hebben alle coördinatoren van de deelraden zitting in het Algemene Bestuur.

Geplaatst door: Emiel Veenstra