Organisatie

Het Algemeen Bestuur is ( juridisch ) verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken m.b.t. de Wijkraad. Voornoemd bestuur behartigt de belangen van de Stichting in de ruimste zin van het woord en is binnen de grenzen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bevoegd om acties te verrichten die zullen leiden naar bovengenoemde doelstelling.

Het Algemeen Bestuur wordt o.a. gevormd door het Dagelijks Bestuur; zijnde voorzitter, vicevoorzitter / hoofdcoördinator, secretaris, penningmeester en bestuurslid PR en Communicatie, ook wel Uitvoerend Bestuur genoemd. Dit D.B. is verantwoording verschuldigd aan het A.B. Daarnaast hebben alle coördinatoren van de deelraden zitting in het Algemene Bestuur.


Het bestuur

van links naar rechts:
Hannie Timmers, secretaris, Marcel Looijen, projecten, Emiel Veenstra, voorzitter, Huib van Etten, projecten, Mirte Sonntag, pr en communicatie, Marcel Tonnaer, projecten