Doelstelling Wijkraad St. Christoffel

De Stichting stelt zich ten doel om de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord, binnen haar werkgebied te vergroten. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. De bevolking ( bewoners en ondernemers ) zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkelingen in de betreffende wijk van de binnenstad van Roermond.
  2. Het ( doen ) opsporen, signaleren en bestuderen van de behoefte en / of onvrede bij de bevolking op het gebied van leefbaarheidsaspecten.
  3. Het stimuleren, coördineren en tot ontplooiing brengen van activiteiten welke zijn gericht op de buurtpreventie alsmede het ( doen ) opheffen van omstandigheden welke die preventie bemoeilijken.
  4. Het voeren van overleg met de achterban zijnde de bevolking, alsmede met alle samenwerkende instanties welke hierbij betrokken dienen te worden bij een mogelijke realisering van de doelstelling.

Onder het begrip LEEFBAARHEID verstaat de Wijkraad St. Christoffel de aspecten welke betrekking hebben op het sociale klimaat, de veiligheid in zijn algemeen, het milieu, de voorzieningen, de openbare werken, de ( bouw ) projecten. Daarnaast wordt de relatie en de communicatie met de overheid bewaakt alsmede de mate van handhaving ten aanzien van wet- en regelgeving.