Communicatie

De wijkraad tracht een structuur te ontwikkelen die door directe en efficiënte communicatie;

  1. kan leiden naar het volledig in kaart brengen van spelende problemen en/of wensen,
  2. door korte lijnen en het sneller kunnen inschakelen van partners kan leiden naar doelgerichte aanpak en oplossingen
  3. intensivering van burgerparticipatie, betrokkenheid zal / kan leiden tot verbetering van het openbaar bestuur en de daarbij behorende besluitvorming.

In alle formele zaken ( aangaande Gemeente, Politie, Stadstoezicht en andere instanties ) zal de coördinator van elke deelraad dit terug koppelen naar het Dagelijks Bestuur. Het D.B. zal dan zelf de formele zaken schriftelijk aanpakken. Onder formele zaken wordt verstaan beleid / visie, financiën, juridische kwesties.

Iedere deelraadcoördinator koppelt alle betreffende zaken regelmatig terug naar de Hoofdcoördinator.
Indien zich een probleem voordoet welk ook in andere deelraden speelt, dient dit terug gekoppeld te worden naar het Dagelijks Bestuur. Van daaruit wordt dan actie ondernomen.

Alle overige dagelijkse zaken welke niet onder bovengenoemde communicatie vallen kunnen door de coördinator van de deelraad worden opgepakt.

N.B. Normaliter overlegt het Dagelijks Bestuur maandelijks: zodra echter een van de coördinatoren kwesties aanreiken die onmiddellijke aandacht vergen dan zal het D.B. hier uiteraard op inspelen.